Кандидатствай по телефона:
Кандидатствали до момента
26268

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
под формата на паричен заем
от “Инвест” ООД, ЕИК 127504488

Чл.1. Тези общи условия, наричани по-долу “УСЛОВИЯ” към договори за потребителски кредит, наричан по-долу за краткост “ДОГОВОР”, уреждат условията, по които “ИНВЕСТ ”ООД, ЕИК 127504488, със седалище и адрес на управление – град Шумен, ул. “Лайош Кошут” № 1, наричано по-долу за краткост “КРЕДИТОДАТЕЛ”, предоставя на лица, наричани по-долу за краткост “КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ” парични заеми, и реда и условията, по които КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ са длъжни да върнат получените парични средства по кредита – главница и лихви, които са включени в дължимите месечни вноски, съгласно договора.
Общите условия са неразделна част от договорите за потребителски кредит.
Чл.2.Преди потребителите да са обвързани от предложението или договора за потребителски кредит под формата на паричен заем, Кредиторът предоставя своевременно на потребителя, съобразно неговите предпочитания информация за различните предложения на предлаганите заеми под формата на стандартен европейски формуляр, съгласно приложение № 1 от ЗПК.
Чл.3.(1) КРЕДИТОДАТЕЛЯТ предоставя на Кредитополучателя потребителски кредит под формата на паричен заем за текущи нужди, а Кредитополучателят се задължава да върне ползвания кредит, заедно с дължимите лихви, в сроковете и при условията на настоящия договор.
(2)При законодателна замяна на българския лев с евро/EUR/, всички, непогасени от кредитополучателя суми по договора се трансформират автоматично в евро по официалния курс на замяната , считано от деня на влизане в сила на съответните законови разпоредби.
(3) За връщането на кредита и за другите задължения по настоящия договор, лицата подписали договора като Кредитополучател и Поръчител /ли отговарят солидарно.
Чл.4.(1) Разрешеният кредит се предава на Кредитополучателя в брой, за което същия подписва разписка.
Чл.5.(1) За усвоения кредит Кредитополучателят заплаща на Кредитодателя фиксирана годишна лихва в размер договорен между страните. Лихвата се изчислява ежедневно, като месецът се брои за 30 дни, а годината за 360 дни.
(2) Дължимите лихви се начисляват от датата на усвояване на кредита по настоящия договор, като за дата на усвояване се счита датата на сключване на настоящия договор.
(3) Годишният процент на разходите (ГПР), както и общия размер на кредита се определят съгласно изискванията на ЗПК , като ГПР не може да бъде по – висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена с постановление на Министерския съвет на Република България.
(4) Посочената в ал. 3 от настоящата разпоредба стойност на ГПР е изчислена по формулата посочена в приложение. 1 от ЗПК.
Чл.6. 1/Погасителните вноски за издължаване на кредита включително дължимите лихви се заплащат ежемесечно, по схема представляваща неразделна част от сключения договор на съответно число от месеца. Когато падежът на дължимата вноска е неприсъствен ден, кредитополучателят я заплаща в следващия работен ден, като в този случай не е в забава.
2/ ако заплатената от кредитополучателя сума не е достатъчна за покриване на дължимата вноска се прилага чл. 76, ал. 2 от ЗЗД.
Чл.7.(1) За проучването и отпускането на кредита Кредитополучателят не заплаща такса.
Чл.8. Крайният срок за погасяване на кредита, включително дължимите лихви се посочва в договора.
Чл.9.(1) Кредитополучателят погасява кредита на равни /анюитетни/ ИЛИ намаляващи месечни вноски, посочени като брой и размер в Погасителния план, включващи лихва и главница, с размер на всяка вноска:
(2) Кредитополучателят има право да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки офис на Кредитодателя във всеки един момент от срока на настоящия договор, погасителен план за извършените и предстоящите плащания по договора за кредит съгласно чл. 11, ал. 1, т. 12 от Закона за потребителския кредит (ЗПК).
Чл.10. (1)Погасителните вноски съгласно погасителния план се изплащат от Кредитополучателите:
а) в брой в офисите на дружеството;
б) с пощенски запис
Чл.11. /1/При просрочие на дължимите погасителни вноски, както и при предсрочна изискуемост на кредита, Кредитополучателят дължи неустойка в размер на 50лв.
      /2/ При просрочие на една погасителна вноска кредитът става предсрочно изискуем.
Чл.12.(1) Кредитополучателят може да изплати дълга по кредита предсрочно - изцяло или частично, въз основа на писмена молба до Кредитодателя.
(2) В случай на пълно предсрочно погасяване на кредита, Кредитополучателят не дължи такса за предсрочно погасяване, както и лихви, такси или други разходи по кредита за периода, през който потребителския кредит няма да се използва.
(3)Договорът може да се прекрати по искане на Кредитополучателя само след пълното погасяване на всички дължими от него вноски до датата на извършване на пълно предсрочно погасяване на задълженията по договора.
Чл.13.(1) В случай на частично предсрочно погасяване на дълга по кредита, Кредитодателят ще извърши съответно намаляване на непогасения остатък от кредита, по един от следните два начина, избран от Кредитополучателя с молбата за частично предсрочно погасяване, а именно:
1. да намали крайния срок за погасяване на кредита;
2.да намали размера на погасителните вноски по кредита, съобразно нов погасителен план при запазване на крайния срок.
(2)В случаите по ал. 1, страните по договора подписват допълнително споразумение и нов погасителен план.
Чл.14.Действащите и влезлите в сила нормативни актове след подписването на договора, засягащи предоставянето и издължаването на кредита, имат задължителна сила за страните.
Чл.15.С подписването на настоящия договор Кредитополучателят/Поръчителите дава/т съгласието си във всеки един момент да бъде проследявана тяхната кредитоспособност.
Чл.16.(1)При постигнато съгласие между страните за обезпечаване на кредита, Кредитополучателят по договора за потребителски кредит може да издаде в полза на Кредитодателя запис на заповед за сумата на кредита, ведно с начислената върху тази сума лихва, платим без разноски и протест, който запис на заповед Поръчителя/те при изразено от негова /тяхна страна съгласие авалира/ат.
(2) Когато задължението на потребителя е гарантирано с издаване на запис на заповед, всяко погашение на дължима сума за главница и/или лихва по кредита се счита и за частично плащане по записа на заповед.
(3) Когато задължението на потребителя/кредитополучател е гарантирано с издаване на запис на заповед Кредитодателят ежемесечно служебно привежда подписания Запис на заповед в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 2 от Закона за потребителския кредит, като отбелязва датата и размера на извършеното погашение по главница и/или лихва с указание, каква част от платената сума е главница и каква лихва върху специален алонж към записа на заповед.
(4) След пълно погасяване на всички дължими суми по кредита Кредитодателят се задължава да върне на Кредитополучателя (или унищожи ако Кредитополучателят не иска връщането му) издадения запис на заповед. Кредитополучателят /ите и поръчителите, изрично се съгласяват, че в случаите по чл. 11 ал.2 и в случаите по настоящата алинея записът на заповед се връща на Кредитополучателя (лично или на лице упълномощено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя) или респ. се унищожава по искане на Кредитополучателя.
(5) При непогасяване изцяло или отчасти на която и да е вноска от главницата или лихвата по кредита в уговорения срок, както и при неизпълнение на което и да е друго задължение по настоящия договор, вземането на Кредитодателя за възстановяване на целия кредит става предсрочно изцяло изискуемо, без да се прекратява действието на договора. Изискуемостта настъпва, без да е необходимо каквото и да е волеизявление на страните. Кредитодателят може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на издадения запис на заповед по реда на ГПК и да пристъпи към принудително събиране на вземането си, като насочи изпълнението върху цялото имущество на кредитополучателя и/или срещу поръчителите по установения в закона ред.
Чл.17. Договорът се счита за сключен от датата на подписването му от двете страни и е валиден до окончателното издължаване на кредита към Кредитодателя.
Чл.18. (1) Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от договора в срок от 14 дни, считано от:
- датата на сключването на договора за кредит;
- датата, на която потребителят получи условията на договора и информацията по чл. 11 и 12 от ЗПК , в случаите , когато тази дата е след датата на сключване на договора.
(2) Кредитополучателят е длъжен да уведоми Кредитодателя писмено за отказа, като се яви лично в офис на Кредитодателя или изпрати уведомление до него с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриер, чрез известие за доставяне или по друг начин, който може да бъде доказан съгласно приложимото законодателство, до следния адрес: Гр.Шумен , ул. “Лайош Кошут” № 1, преди изтичане на крайния срок по ал. 1.
(3) В случай, че Кредитополучателят упражни правото си по ал. 1 от настоящия член, той е длъжен да заплати на Кредитодателя главницата по кредита в размера, посочен в чл. 1, ал. 1 от настоящия договор, както и лихвата, дължима за периода от датата на усвояване на кредита съгласно чл. 3, ал. 2 от настоящия договор до датата на връщане на главницата, в срок не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението по ал. 1. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент.
(4) В случай, че Кредитополучателят не изпълни тези задължения, договорът за кредит остава в сила и Кредитополучателят е длъжен да изпълнява задълженията си по него.
Чл.19 Неразделна част от този договор са: молба за отпускане на потребителски кредит, погасителен план. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Чл.20(1) Кредитодателят и Кредитополучателят/ите и поръчителите се съгласяват, че във всеки един момент от действието на договора за кредит, Кредитодателят има право едностранно да прехвърли вземанията си, произтичащи от договора, както и обезпечителните записи на заповед на други финансови или нефинансови институции или дружества. Кредитополучателят/ите (респ. Поръчителят/ите) дава/т съгласието си и оправомощава/т Кредитодателя, в случай на прехвърляне на вземанията по договора за кредит, Кредитодателя да прехвърли и предостави на новия кредитор и всяка информация, свързана с кредита, представляваща търговска тайна или лични данни. Кредитодателят се задължава в случай на прехвърляне да уведоми Кредитополучателя/ите за новия кредитор, като прехвърлянето ще има действие спрямо Кредитополучателя/ите при уведомяването му/им от страна на Кредитодателя.
2/ Кредитополучателят има право да направи спрямо новия кредитор всички възражения , които има към Кредитодателя.
Чл.21 Всички уведомления и изявления във връзка с договора трябва да бъдат направени в писмена форма и ще се считат получени, ако по факс, чрез лично доставяне или чрез изпращане по пощата с обратна разписка, или с препоръчана поща, или с телеграма, достигнат до адресите на страните, посочени в договора при неговото сключване. По отношение на Кредитополучателя/-ите адресът за получаване е вписания в началото на договора настоящ адрес. В случай, че някоя от страните промени адреса си, посочен в началото на договора, тя е длъжна да уведоми писмено другата страна като посочи новия си адрес, а до получаването на такова уведомление, всички съобщения достигнали до стария адрес ще се считат за получени.
Чл.22.(1) Кредитополучателят/ите заявяват, че са запознати с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор и че приемат тези условия, включително че дават съгласието си за размножаване и поддържане на документите, съдържащи лични данни, предоставени във връзка с настоящия договор за целите на изпълнението му.
(2)Кредитополучателят/ите и поръчителите са съгласни и разрешава/т на Кредитодателя да предоставя информация за финансовото им състояние и/или информация представляваща лични данни, включително относно отношенията на Кредитополучателят/ите с Кредитодателя на други дружества ,както и на други дружества/лица за целите на изпълнение на настоящия договор и за целите на събиране на вземанията на Кредитодателя към тях в случаите на неизпълнение по настоящия договор.
(3)Кредитополучателят/ите са уведомен/и, че могат да упражнят правото си на достъп и правото на коригиране на личните им данни предоставени във връзка с настоящия договор на адреса на Кредитодателя, определен съгласно чл. 19 от настоящия договор.
(4)С подписване на договора Кредитополучателят се съгласява Кредитодателят да обработва /използва личните му данни, до които Кредитодателят е получил достъп при сключването и изпълнението на договора, за целите на рекламиране/промотиране на продукти/услуги на Кредитодателя, чрез отправяне/изпращане на гласови и/или писмени рекламни съобщения и/или уведомления за промоции, услуги и продукти на Кредитодателя до Кредитополучателя на адресите им (пощенски, адрес за електронна поща и др.) и/или на телефона/телефоните на Кредитополучателя, които адреси/телефони са предоставени от Кредитополучателя при сключване и изпълнение на договора.
(5)С подписване на договора на основание чл. 4, ал.1, т. 2 от Закона за защита на личните данни Кредитополучателят и поръчителите дават съгласието си за обработване от Кредитодателя и оправомощени от нея лица на неговите лични данни, до които Кредитодателят е получил достъп при сключването и изпълнението на настоящия договор за целите на пълното и точно изпълнение на този договор.
(6)С подписване на договора КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ, (респ. ПОРЪЧИТЕЛЯТ/ТЕ) декларират изричното си съгласие Кредитодателят, по своя преценка, да изпраща на посочения в искането/молбата за кредит адрес на електронна поща, както и на посочения в искането/молбата за кредит мобилен телефонен номер съобщения (в това число и кратки текстови съобщения) за дължими плащания по кредита (редовни и/или просрочени), размер и дата за плащане /падеж/ на задълженията, предстоящо настъпване на крайна дата за плащане на месечна вноска, друга информация относно кредита (вкл. дали кредитът е одобрен или е необходимо предоставяне на допълнителни документи).
Чл.23. Кредитополучателят е информиран, че при некоректно изпълнение на задълженията му по договора, Кредитодателят има право да предприме по свое усмотрение някои или всички от изброените мерки:
1. Да го включи в своите списъци база – данни за лица, които са ненадеждни и некоректни партньори;
2. Да го включи в своите други регистри – данни за лица, които са ненадеждни и некоректни партньори доколкото това се предвижда в закона;
3. Да предприеме действия за принудително изпълнение;
4.Да сигнализира правоохранителните органи за извършено престъпление.
Чл.24Кредитополучателят има право да подаде писмено възражение до Кредитодателя, свързано с изпълнение на задълженията на страните по договора, както и да отнесе възражението си до Комисията за защита на потребителите, както и до помирителните комисии по чл. 182-184 от Закона за защита на потребителите. Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр. София 1000, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6.
Чл.25При сключване на договор при общи условия с потребител, кредитодателят е длъжен да му предаде подписан от него екземпляр от общите условия.Общите условия обвързват потребителя само при условие, че е дал своето съгласие, което се удостоверява с неговия подпис.
Чл. 26 Общите условия са неразделна част от договора за потребителски кредит.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ
от “Инвест -С” ООД, ЕИК 127568875

общи положения Тези общи условия , наричани по-долу “УСЛОВИЯ” към договори за ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ , наричан по-долу за краткост “ДОГОВОР” , уреждат условията , по които “ИНВЕСТ – С ”ООД ,ЕИК 127568875, със седалище и адрес на управление – град Шумен, ул. “Лайош Кошут” №1, наричано по-долу за краткост “ЛИЗИНГОДАТЕЛ”, придобива собствеността върху движими вещи и ги предоставя за ползване на лица, наричани по-долу за краткост “ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ”, и реда и условията, по които Лизингополучателите са длъжни да върнат дължимата сума за лизинговата вещ – главница и лихви, които са включени в дължимите месечни вноски, съгласно договора, както и условията за придобиване собствеността върху същите.
Общите условия са неразделна част от договорите за финансов лизинг.
Преди лизингополучателите да са обвързани от предложението или договора за финасов лизинг, Кредиторът предоставя своевременно на лизингополучателя, съобразно неговите предпочитания информация за различните предложения на предлаганите варианти под формата на стандартен европейски формуляр , съгласно приложение № 1 от ЗПК.

Договори за финансов лизинг

Чл.1.(1)С договора за финансов лизинг ,Лизингодателят придобива от трето лице лизингованата вещ и я предава за ползване на лизингополучателя, а лизингоополучателят се задължава да заплаща ежемесечно възнаграждение за ползването на вещта, заедно с дължимите лихви, в сроковете и при условията на настоящия договор.
2/ лизингополучателят има право да придобие собствеността върху лизинговата вещ, след заплащане на всички договорени вноски по договора .
В Договора се описват
Видът на лизинговата вещ
Фабричен номер
Срок за ползване на вещта
Лизингова цена /Дължима цена/ на лизинговата вещ в лева.
(3)При законодателна замяна на българския лев с евро/EUR/, всички, непогасени от лизингодателя суми по договора се трансформират автоматично в евро по официалния курс на замяната, считано от деня на влизане в сила на съответните законови разпоредби.
(4) За заплащане на дължимата сума и за другите задължения по настоящия договор, лицата подписали договора като лизингополучател и Поръчител / ли отговарят солидарно.
Чл.2.(1)Разрешената чрез финансов лизинг вещ се предава на лизинголучателя, за което същия подписва разписка, с която удостоверява , че същата е в изправност.
(2)лизингополучателят е длъжен:
- да представи пълна и вярна информация, относно финансовото си състояние;
- да полага за вещта грижата на добър стопанин;
- да отстранява всички повреди свързани с обикновеното ползване на вещта за своя сметка;
- да не преотстъпва лизинговата вещ на други лица, без изричното писмено разрешение на лизингодателя, като му е извество, че до окончателното плащане на всички погасителни вноски вещта е собственост на лизингодателя;
- рискът от случайно погиване или повреждане на вещта е за лизингополучателя от момента на получаване на вещта;
- да плаща в срок договорените погасителни вноски за лизинговата цена, като това му задължение не отпада , при повреда, погиване или кражба на вещта;
- да предаде вещта на лизингополуателя в случай на неплащане на една погасителна вноска, в състояние, в което я е получил, като се отчете степента на похабяване на вещта съответстваща на срока и начина на ползванета й.
Чл.3.(1) За лизинговата цена на получената вещ предмет на договора за финансов лизинг, лизингополучателят заплаща на Лизингодателя лихва върху дължимата сума в размер процент определен в зависимост от вида на вещта.
(2) Дължимите лихви се начисляват от датата на получаване на вещта по настоящия договор, като за дата на получаване е 14 дни от датата на сключване на настоящия договор
(3) Годишният процент на разходите (ГПР) по финансовия лизинг се изчислява по формулата предвидена в приложение 1 от ЗКП , като ГПР не може да бъде по – висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена с постановление на Министерския съвет на Република България.
Чл.4. Погасителните вноски за издължаване на дължимата сума, включително дължимите лихви се заплащат ежемесечно, по схема представляваща неразделна част от настоящия договор на определено за всеки договор число от съответния месец. Когато падежът на дължимата вноска е неприсъствен ден, лизингополучателят я заплаща в следващия работен ден, като в този случай не е в забава.
2/ ако заплатената от лизингополучателя сума не е достатъчна за покриване на дължимата вноска се прилага чл. 76, ал. 2 от ЗЗД.
Чл.5. (1)За проучването и отпускането на лизинга лизинголучателят не заплаща такса.
Чл.6.Крайният срок за погасяване на дължимата сума, включително дължимите лихви е до две години.
Чл.7.(1) Лизингополучателят погасява дължимата сума на равни /анюитетни/ или намаляващи месечни вноски, посочени като брой и размер в Погасителния план , включващи лихва и главница.
(2) Лизингополучателят има право да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки офис на Лизингодателя във всеки един момент от срока на настоящия договор, погасителен план за извършените и предстоящите плащания по договора за финансов лизинг съгласно чл. 11, ал. 1, т. 12 от Закона за потребителския кредит (ЗПК).
Чл.8.(1) Погасителните вноски съгласно погасителния план се изплащат от лизингополучателите:
а) в брой в офиса на дружеството
б) с пощенски запис
Чл.9./1/При просрочие на дължимите погасителни вноски, както и при предсрочна изискуемост на лизинговата цена, лизингополучателят дължи неустойка в размер 50лв.
/2/ При просрочие на една погасителна вноска цялото вземане става предсрочно изискуемо.
Чл.10.(1) Лизингополучателят може да изплати дълга по договора / лизинговата цена/ предсрочно - изцяло или частично, въз основа на писмена молба до Лизингодателя.
(2)В случай на пълно предсрочно погасяване на /лизинговата цена/ Лизингополучателят не дължи такса за предсрочно погасяване, както и лихви, такси или други разходи по догвора.
(3) Настоящият договор може да се прекрати по искане на лизингополучателя само след пълното погасяване на всички дължими от него вноски до датата на извършване на пълно предсрочно погасяване на задълженията по договора.
Чл.11.(1) В случай на частично предсрочно погасяване на дълга по договора за лизинг, Лизингодателят ще извърши съответно намаляване на непогасения остатък от дължимата сума, по един от следните два начина, избран от Лизингополучателя с молбата за частично предсрочно погасяване, а именно:
1 да намали крайния срок за погасяване на вноските по чл. 6 от настоящия договор;
2.да намали размера на погасителните вноски по договора, съобразно нов погасителен план при запазване на крайния срок.
(2) В случаите по ал. 1, страните по настоящия договор подписват допълнително споразумение и нов погасителен план.
Чл.12. Действащите и влезлите в сила нормативни актове след подписването на настоящия договор, засягащи предоставянето и издължаването на финансов лизинг, имат задължителна сила за страните.
Чл.13.С подписването на настоящия договор лизингополучателят/Поръчителите дава/т съгласието си във всеки един момент да бъде проследявана тяхната кредитоспособност.
Чл.14.(1) При постигнато съгласие между страните за обезпечаване на вземането по договора за лизинг ,Лизингополучателят по договора за може да издаде в полза на Кредитодателя запис на заповед за сумата по договора, ведно с начислената върху тази сума лихва, платим без разноски и протест, който запис на заповед Поръчителя/те при изразено от негова /тяхна страна съгласие авалира/ат.
(2)Когато задължението на потребителя е гарантирано с издаване на запис на заповед, всяко погашение на дължима сума за главница и/или лихва по договора се счита и за частично плащане по записа на заповед.
(3)Когато задължението на потребителя/лизингополучател е гарантирано с издаване на запис на заповед Лизингодателят ежемесечно служебно привежда подписания Запис на заповед в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 2 от Закона за потребителския кредит, като отбелязва датата и размера на извършеното погашение по главница и/или лихва с указание , каква част от платената сума е главница и каква лихва върху специален алонж към записа на заповед.
(4)След пълно погасяване на всички дължими суми по договора Лизингополучателят се задължава да върне на лизингополучателя (или унищожи ако лизингополучателят получателят не иска връщането му) издадения запис на заповед. Лизингополучателят /ите и поръчителите , изрично се съгласяват, че в случаите по чл. 11 ал.2 и в случаите по настоящата алинея записът на заповед се връща на лизингополучателя (лично или на лице упълномощено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя) или респ. се унищожава по искане на лизингополучателя.
(5)При непогасяване изцяло или отчасти на която и да е вноска от главницата или лихвата по договора в уговорения срок, както и при неизпълнение на което и да е друго задължение по настоящия договор, вземането на лизингодателя за възстановяване на целия кредит става предсрочно изцяло изискуемо, без да се прекратява действието на договора. Изискуемостта настъпва, без да е необходимо каквото и да е волеизявление на страните. Лизингодателят може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на издадения запис на заповед по реда на ГПК и да пристъпи към принудително събиране на вземането си, като насочи изпълнението върху цялото имущество на кредитополучателя и/или срещу поръчителите по установения в закона ред.
Чл.15. Настоящият договор се счита за сключен от датата на подписването му от двете страни и е валиден до окончателното издължаване на погасителните вноски към Лизингодателя.
Чл.16.(1) Лизинголучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от настоящия договор за финансов лизинг в срок от 14 дни, считано от:
-датата на сключване на договора за лизинг;
-датата, на която потребителят получи условията на договора по чл.11 и 12 от ЗПК, в случаите, когато тази дата е след датата на сключване на договора
(2)Лизингополучателят е длъжен да уведоми Лизингодателя писмено за отказа, като се яви лично в офис на Лизингодателя или изпрати уведомление до него с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриер чрез известие за доставяне или по друг начин, който може да бъде доказан съгласно приложимото законодателство, до следния адрес: Гр.Шумен , ул. “Лайош Кошут” № 1, преди изтичане на крайния срок по ал. 1.
(3)В случай, че Лизингополучателят упражни правото си по ал. 1 от настоящия член, той е длъжен да заплати на лизингодателя главницата по договора в размера, посочен в чл. 1, ал. 1 от настоящия договор, както и лихвата, дължима за периода от датата на получаване на лизингованата вещ съгласно чл. 3, ал. 2 от настоящия договор до датата на връщане на главницата, в срок не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението по ал. 1. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в настоящия договор лихвен процент, а именно 1/30 съответно 1/31част на ден от размера на годишния лихвен процент по договора.
(4)В случай, че Лизингополучателят не изпълни задълженията си по настоящия член, договорът за лизинг остава в сила и лизингополучателят е длъжен да изпълнява задълженията си по него.
Чл.17Неразделна част от договора са: молба за предоставяне на финансов лизинг, погасителен план. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Чл.18(1)Лизингодателят и Лизингополучателят/ите и поръчителите се съгласяват, че във всеки един момент от действието на настоящия договор, Лизингодателят има право едностранно да прехвърли вземанията си, произтичащи от настоящия договор, както и обезпечителните записи на заповед на други финансови или нефинансови институции или дружества. Лизингопоучателят/ите (респ. Поръчителят/ите) дава/т съгласието си и оправомощава/т Лизингодателя, в случай на прехвърляне на вземанията по настоящия договор за лизинг, лизингодателят да прехвърли и предостави на новия лизингодател и всяка информация, свързана с договора представляваща търговска тайна или лични данни. Лизингодателят се задължава в случай на прехвърляне да уведоми лизингополучателя/ите за новия кредитор, като прехвърлянето ще има действие спрямо лизингополучателя/ите при уведомяването му/им от страна на лизингодателя.
2/Лизингополучателят има право да направи спрямо новия кредитор всички възражения, които има към Лизингодателя.
Чл.19 Всички уведомления и изявления във връзка с настоящия договор трябва да бъдат направени в писмена форма и ще се считат получени, ако по факс, чрез лично доставяне или чрез изпращане по пощата с обратна разписка, или с препоръчана поща, или с телеграма, достигнат до адресите на страните, посочени в началото на договора. По отношение на Лизингополучателят /-ите адресът за получаване е вписания в началото на договора настоящ адрес. В случай, че някоя от страните промени адреса си, посочен в началото на договора, тя е длъжна да уведоми писмено другата страна като посочи новия си адрес, а до получаването на такова уведомление, всички съобщения достигнали до стария адрес ще се считат за получени.
Чл.20. (1) Лизинголучателят/ите заявяват, че са запознати с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор и че приемат тези условия, включително че дават съгласието си за размножаване и поддържане на документите, съдържащи лични данни, предоставени във връзка с настоящия договор за целите на изпълнението му.
(2) Лизингополучателите/ите и поръчителите са съгласни и разрешава/т на Лизингодателя да предоставя информация за финансовото им състояние и/или информация представляваща лични данни, включително относно отношенията на лизингополучателите/ите с лизингодателя на други дружества, както и на други дружества/лица за целите на изпълнение на настоящия договор и за целите на събиране на вземанията на лизингодателя към тях в случаите на неизпълнение по настоящия договор.
(3) Лизингополучателят/ите са уведомен/и, че могат да упражнят правото си на достъп и правото на коригиране на личните им данни предоставени във връзка с настоящия договор на адреса на Лизингодателя, определен съгласно чл. 19 от настоящия договор.
(4) С подписване на настоящия договор лизингополучателят се съгласява Лизингодателят да обработва /използва личните му данни, до които Лизингодателят е получил достъп при сключването и изпълнението на настоящия договор, за целите на рекламиране/промотиране на продукти/услуги на Лизингодателя, чрез отправяне/изпращане на гласови и/или писмени рекламни съобщения и/или уведомления за промоции, услуги и продукти на лизингодателя до лизингополучателя на адресите им (пощенски, адрес на електронна поща и др.) и/или на телефона/телефоните нализингополучателя, които адреси/телефони са предоставени от лизингополучателя при сключване и изпълнение на настоящия договор.
(5) С подписване на настоящия договор на основание чл. 4, ал.1, т. 2 от Закона за защита на личните данни лизингополучателят и поръчителите дават съгласието си за обработване от лизингодателя оправомощени от нея лица на неговите лични данни, до които лизингодателят е получил достъп при сключването и изпълнението на настоящия договор за целите на пълното и точно изпълнение на този договор
(6)С подписване на договора лизингополучателят, (респ. ПОРЪЧИТЕЛЯТ/ТЕ) декларират изричното си съгласие лизингодателят, по своя преценка, да изпраща на посочения в искането/молбата за лизинг адрес на електронна поща, както и на посочения в искането/молбата за лизинг мобилен телефонен номер съобщения (в това число и кратки текстови съобщения) за дължими плащания по договора (редовни и/или просрочени), размер и дата за плащане /падеж/ на задълженията, предстоящо настъпване на крайна дата за плащане на месечна вноска, друга информация относно лизинга(вкл. дали лизингът е одобрен или е необходимо предоставяне на допълнителни документи).
Чл. 21 1/Лизингополучателят има право да подаде писмено възражение до лизингодателя свързано с изпълнение на задълженията на страните по настоящия договор, както и да отнесе възражението си до Комисията за защита на потребителите, както и до помирителните комисии по чл. 182-184 от Закона за защита на потребителите. Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр. София 1000, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6.
2/ Страните определят за компетентен съд за разрешаване на споровете Шуменски Районен Съд.
Чл.22 При сключване на договор при общи условия с потребител, лизингодателят е длъжен да му предаде подписан от него екземпляр от общите условия. Общите условия обвързват потребителя само при условие, че е дал своето съгласие, което се удостоверява с неговия подпис.
Чл. 23 Общите условия са неразделна част от договора за финансов лизинг.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
Под формата на паричен заем
от “Инвест С ”ООД, ЕИК 127568875

Чл.1. Тези общи условия, наричани по-долу “УСЛОВИЯ” към договори за потребителски кредит, наричан по-долу за краткост “ДОГОВОР”, уреждат условията, по които “ИНВЕСТ С ”ООД, ЕИК 127568875, със седалище и адрес на управление – град Шумен, ул. “Лайош Кошут” № 1, наричано по-долу за краткост “КРЕДИТОДАТЕЛ”, предоставя на лица, наричани по-долу за краткост “КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ” парични заеми, и реда и условията, по които КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ са длъжни да върнат получените парични средства по кредита – главница и лихви, които са включени в дължимите месечни вноски, съгласно договора.
Общите условия са неразделна част от договорите за потребителски кредит.
Чл.2.Преди потребителите да са обвързани от предложението или договора за потребителски кредит под формата на паричен заем, Кредиторът предоставя своевременно на потребителя, съобразно неговите предпочитания информация за различните предложения на предлаганите заеми под формата на стандартен европейски формуляр, съгласно приложение № 1 от ЗПК.
Чл.3.(1) КРЕДИТОДАТЕЛЯТ предоставя на Кредитополучателя потребителски кредит под формата на паричен заем за текущи нужди, а Кредитополучателят се задължава да върне ползвания кредит, заедно с дължимите лихви, в сроковете и при условията на настоящия договор.
(2)При законодателна замяна на българския лев с евро/EUR/, всички, непогасени от кредитополучателя суми по договора се трансформират автоматично в евро по официалния курс на замяната , считано от деня на влизане в сила на съответните законови разпоредби.
(3) За връщането на кредита и за другите задължения по настоящия договор, лицата подписали договора като Кредитополучател и Поръчител /ли отговарят солидарно.
Чл.4.(1) Разрешеният кредит се предава на Кредитополучателя в брой, за което същия подписва разписка.
Чл.5.(1) За усвоения кредит Кредитополучателят заплаща на Кредитодателя фиксирана годишна лихва в размер договорен между страните. Лихвата се изчислява ежедневно, като месецът се брои за 30 дни, а годината за 360 дни.
(2) Дължимите лихви се начисляват от датата на усвояване на кредита по настоящия договор, като за дата на усвояване се счита датата на сключване на настоящия договор.
(3) Годишният процент на разходите (ГПР), както и общия размер на кредита се определят съгласно изискванията на ЗПК , като ГПР не може да бъде по – висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена с постановление на Министерския съвет на Република България.
(4) Посочената в ал. 3 от настоящата разпоредба стойност на ГПР е изчислена по формулата посочена в приложение. 1 от ЗПК.
Чл.6. 1/Погасителните вноски за издължаване на кредита включително дължимите лихви се заплащат ежемесечно, по схема представляваща неразделна част от сключения договор на съответно число от месеца. Когато падежът на дължимата вноска е неприсъствен ден, кредитополучателят я заплаща в следващия работен ден, като в този случай не е в забава.
2/ ако заплатената от кредитополучателя сума не е достатъчна за покриване на дължимата вноска се прилага чл. 76, ал. 2 от ЗЗД.
Чл.7.(1) За проучването и отпускането на кредита Кредитополучателят не заплаща такса .
Чл.8. Крайният срок за погасяване на кредита, включително дължимите лихви се посочва в договора.
Чл.9.(1) Кредитополучателят погасява кредита на равни /анюитетни/ ИЛИ намаляващи месечни вноски, посочени като брой и размер в Погасителния план, включващи лихва и главница, с размер на всяка вноска:
(2) Кредитополучателят има право да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки офис на Кредитодателя във всеки един момент от срока на настоящия договор, погасителен план за извършените и предстоящите плащания по договора за кредит съгласно чл. 11, ал. 1, т. 12 от Закона за потребителския кредит (ЗПК).
Чл.10. (1)Погасителните вноски съгласно погасителния план се изплащат от Кредитополучателите:
а) в брой в офисите на дружеството;
б) с пощенски запис
Чл.11. /1/При просрочие на дължимите погасителни вноски, както и при предсрочна изискуемост на кредита, Кредитополучателят дължи неустойка в размер на 50лв.
/2/ При просрочие на една погасителна вноска кредитът става предсрочно изискуем.
Чл.12.(1) Кредитополучателят може да изплати дълга по кредита предсрочно - изцяло или частично, въз основа на писмена молба до Кредитодателя.
(2) В случай на пълно предсрочно погасяване на кредита, Кредитополучателят не дължи такса за предсрочно погасяване, както и лихви, такси или други разходи по кредита за периода, през който потребителския кредит няма да се използва.
(3)Договорът може да се прекрати по искане на Кредитополучателя само след пълното погасяване на всички дължими от него вноски до датата на извършване на пълно предсрочно погасяване на задълженията по договора.
Чл.13.(1) В случай на частично предсрочно погасяване на дълга по кредита, Кредитодателят ще извърши съответно намаляване на непогасения остатък от кредита, по един от следните два начина, избран от Кредитополучателя с молбата за частично предсрочно погасяване, а именно:
1. да намали крайния срок за погасяване на кредита;
2.да намали размера на погасителните вноски по кредита, съобразно нов погасителен план при запазване на крайния срок.
(2)В случаите по ал. 1, страните по договора подписват допълнително споразумение и нов погасителен план.
Чл.14.Действащите и влезлите в сила нормативни актове след подписването на договора, засягащи предоставянето и издължаването на кредита, имат задължителна сила за страните.
Чл.15.С подписването на настоящия договор Кредитополучателят/Поръчителите дава/т съгласието си във всеки един момент да бъде проследявана тяхната кредитоспособност.
Чл.16.(1)При постигнато съгласие между страните за обезпечаване на кредита, Кредитополучателят по договора за потребителски кредит може да издаде в полза на Кредитодателя запис на заповед за сумата на кредита, ведно с начислената върху тази сума лихва, платим без разноски и протест, който запис на заповед Поръчителя/те при изразено от негова /тяхна страна съгласие авалира/ат.
(2) Когато задължението на потребителя е гарантирано с издаване на запис на заповед, всяко погашение на дължима сума за главница и/или лихва по кредита се счита и за частично плащане по записа на заповед.
(3) Когато задължението на потребителя/кредитополучател е гарантирано с издаване на запис на заповед Кредитодателят ежемесечно служебно привежда подписания Запис на заповед в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 2 от Закона за потребителския кредит, като отбелязва датата и размера на извършеното погашение по главница и/или лихва с указание, каква част от платената сума е главница и каква лихва върху специален алонж към записа на заповед.
(4) След пълно погасяване на всички дължими суми по кредита Кредитодателят се задължава да върне на Кредитополучателя (или унищожи ако Кредитополучателят не иска връщането му) издадения запис на заповед. Кредитополучателят /ите и поръчителите, изрично се съгласяват, че в случаите по чл. 11 ал.2 и в случаите по настоящата алинея записът на заповед се връща на Кредитополучателя (лично или на лице упълномощено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя) или респ. се унищожава по искане на Кредитополучателя.
(5) При непогасяване изцяло или отчасти на която и да е вноска от главницата или лихвата по кредита в уговорения срок, както и при неизпълнение на което и да е друго задължение по настоящия договор, вземането на Кредитодателя за възстановяване на целия кредит става предсрочно изцяло изискуемо, без да се прекратява действието на договора. Изискуемостта настъпва, без да е необходимо каквото и да е волеизявление на страните. Кредитодателят може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на издадения запис на заповед по реда на ГПК и да пристъпи към принудително събиране на вземането си, като насочи изпълнението върху цялото имущество на кредитополучателя и/или срещу поръчителите по установения в закона ред.
Чл.17. Договорът се счита за сключен от датата на подписването му от двете страни и е валиден до окончателното издължаване на кредита към Кредитодателя.
Чл.18. (1) Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от договора в срок от 14 дни, считано от:
- датата на сключването на договора за кредит;
- датата, на която потребителят получи условията на договора и информацията по чл. 11 и 12 от ЗПК, в случаите, когато тази дата е след датата на сключване на договора.
(2) Кредитополучателят е длъжен да уведоми Кредитодателя писмено за отказа, като се яви лично в офис на Кредитодателя или изпрати уведомление до него с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриер, чрез известие за доставяне или по друг начин, който може да бъде доказан съгласно приложимото законодателство, до следния адрес: Гр.Шумен , ул. “Лайош Кошут” № 1, преди изтичане на крайния срок по ал. 1.
(3) В случай, че Кредитополучателят упражни правото си по ал. 1 от настоящия член, той е длъжен да заплати на Кредитодателя главницата по кредита в размера, посочен в чл. 1, ал. 1 от настоящия договор, както и лихвата, дължима за периода от датата на усвояване на кредита съгласно чл. 3, ал. 2 от настоящия договор до датата на връщане на главницата, в срок не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението по ал. 1. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент.
(4) В случай, че Кредитополучателят не изпълни тези задължения, договорът за кредит остава в сила и Кредитополучателят е длъжен да изпълнява задълженията си по него.
Чл.19 Неразделна част от този договор са: молба за отпускане на потребителски кредит, погасителен план. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Чл.20(1) Кредитодателят и Кредитополучателят/ите и поръчителите се съгласяват, че във всеки един момент от действието на договора за кредит, Кредитодателят има право едностранно да прехвърли вземанията си, произтичащи от договора, както и обезпечителните записи на заповед на други финансови или нефинансови институции или дружества. Кредитополучателят/ите (респ. Поръчителят/ите) дава/т съгласието си и оправомощава/т Кредитодателя, в случай на прехвърляне на вземанията по договора за кредит, Кредитодателя да прехвърли и предостави на новия кредитор и всяка информация, свързана с кредита, представляваща търговска тайна или лични данни. Кредитодателят се задължава в случай на прехвърляне да уведоми Кредитополучателя/ите за новия кредитор, като прехвърлянето ще има действие спрямо Кредитополучателя/ите при уведомяването му/им от страна на Кредитодателя.
2/ Кредитополучателят има право да направи спрямо новия кредитор всички възражения , които има към Кредитодателя.
Чл.21 Всички уведомления и изявления във връзка с договора трябва да бъдат направени в писмена форма и ще се считат получени, ако по факс, чрез лично доставяне или чрез изпращане по пощата с обратна разписка, или с препоръчана поща, или с телеграма, достигнат до адресите на страните, посочени в договора при неговото сключване. По отношение на Кредитополучателя/-ите адресът за получаване е вписания в началото на договора настоящ адрес. В случай, че някоя от страните промени адреса си, посочен в началото на договора, тя е длъжна да уведоми писмено другата страна като посочи новия си адрес, а до получаването на такова уведомление, всички съобщения достигнали до стария адрес ще се считат за получени.
Чл.22.(1) Кредитополучателят/ите заявяват, че са запознати с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор и че приемат тези условия, включително че дават съгласието си за размножаване и поддържане на документите, съдържащи лични данни, предоставени във връзка с настоящия договор за целите на изпълнението му.
(2)Кредитополучателят/ите и поръчителите са съгласни и разрешава/т на Кредитодателя да предоставя информация за финансовото им състояние и/или информация представляваща лични данни, включително относно отношенията на Кредитополучателят/ите с Кредитодателя на други дружества ,както и на други дружества/лица за целите на изпълнение на настоящия договор и за целите на събиране на вземанията на Кредитодателя към тях в случаите на неизпълнение по настоящия договор.
(3)Кредитополучателят/ите са уведомен/и, че могат да упражнят правото си на достъп и правото на коригиране на личните им данни предоставени във връзка с настоящия договор на адреса на Кредитодателя, определен съгласно чл. 19 от настоящия договор.
(4)С подписване на договора Кредитополучателят се съгласява Кредитодателят да обработва /използва личните му данни, до които Кредитодателят е получил достъп при сключването и изпълнението на договора, за целите на рекламиране/промотиране на продукти/услуги на Кредитодателя, чрез отправяне/изпращане на гласови и/или писмени рекламни съобщения и/или уведомления за промоции, услуги и продукти на Кредитодателя до Кредитополучателя на адресите им (пощенски, адрес за електронна поща и др.) и/или на телефона/телефоните на Кредитополучателя, които адреси/телефони са предоставени от Кредитополучателя при сключване и изпълнение на договора.
(5)С подписване на договора на основание чл. 4, ал.1, т. 2 от Закона за защита на личните данни Кредитополучателят и поръчителите дават съгласието си за обработване от Кредитодателя и оправомощени от нея лица на неговите лични данни, до които Кредитодателят е получил достъп при сключването и изпълнението на настоящия договор за целите на пълното и точно изпълнение на този договор.
(6)С подписване на договора КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ, (респ. ПОРЪЧИТЕЛЯТ/ТЕ) декларират изричното си съгласие Кредитодателят, по своя преценка, да изпраща на посочения в искането/молбата за кредит адрес на електронна поща, както и на посочения в искането/молбата за кредит мобилен телефонен номер съобщения (в това число и кратки текстови съобщения) за дължими плащания по кредита (редовни и/или просрочени), размер и дата за плащане /падеж/ на задълженията, предстоящо настъпване на крайна дата за плащане на месечна вноска, друга информация относно кредита (вкл. дали кредитът е одобрен или е необходимо предоставяне на допълнителни документи).
Чл.23. Кредитополучателят е информиран, че при некоректно изпълнение на задълженията му по договора, Кредитодателят има право да предприме по свое усмотрение някои или всички от изброените мерки:
1. Да го включи в своите списъци база – данни за лица, които са ненадеждни и некоректни партньори;
2. Да го включи в своите други регистри – данни за лица, които са ненадеждни и некоректни партньори доколкото това се предвижда в закона;
3. Да предприеме действия за принудително изпълнение;
4. Да сигнализира правоохранителните органи за извършено престъпление.
Чл.24. Кредитополучателят има право да подаде писмено възражение до Кредитодателя, свързано с изпълнение на задълженията на страните по договора, както и да отнесе възражението си до Комисията за защита на потребителите, както и до помирителните комисии по чл. 182-184 от Закона за защита на потребителите. Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр. София 1000, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6.
Чл.25. При сключване на договор при общи условия с потребител, кредитодателят е длъжен да му предаде подписан от него екземпляр от общите условия.Общите условия обвързват потребителя само при условие, че е дал своето съгласие, което се удостоверява с неговия подпис.
Чл. 26 Общите условия са неразделна част от договора за потребителски кредит.

За тарифите на „Инвест” ООД:

„Инвест” ООД не прилага различни тарифи и референтен лихвен процент за потребителските кредити, а отпуска парични заеми при един и същ/ фиксиран за целия срок на съответния договор/ лихвен процент, независимо от размера на заема и кредитната история на клиента.

Ред за предоставяне на потребителски кредит от „Инвест” ООД:

Клиентът подава молба до съответния офис на дружеството кредитодател;
Клиентът отразява в молбата си размера на иската сума , която да получи под формата на заем;
Клиентът дава своето съгласие да бъде извършена справка относно неговата кредитна история в Централния кредитен регистър;
Клиентът изчаква проверката на неговата кредитна история;
Клиентът представя издадена в полза на дружеството банкова гаранция или гаранция от одобрено от дружеството юридическо лице за гарантиране плащането по кредита;
Клиентът посочва лице, което да поръчителства и е съгласно да отговаря солидарно за поетото задължение по кредита;
Клиентът получава Европейски формуляр за предоставяне на потребителски кредит по смисъла на Закона за потребителския кредит.
При одобрение на клиента за получаване на потребителски кредит същият дава съгласието си личните му данни да бъдат ползвани за целите на договора за кредит;
Клиентът осигурява подписване на договар за поръчителство от лице , което да отговаря солидарно за задължението по кредита
Клиентът предоставя информация за местопребиваване и телефон на които да се осъществява вразка с него и поръчителя , като същите се задължават да уведомяват дружеството кредитодател при промяна на същите.
Клиентът подписва Разписка с която удостоверява получения паричен заем.

За тарифите на „Инвест - С” ООД:

„Инвест - С” ООД не прилага различни тарифи и референтен лихвен процент за потребителските кредити във връзка с финансов лизинг, а финансира лизинга при един и същ/ фиксиран за целия срок на съответния договор/ лихвен процент, независимо от размера на сумата и кредитната история на клиента.

Ред за предоставяне на потребителски кредит по финансов лизинг от „Инвест - С” ООД:

Клиентът договаря със съответния търговец придобиването на движима вещ чрез финасов лизинг;
Клиентът подава молба до съответния офис на дружеството кредитодател;
Клиентът отразява в молбата си размера на иската сума , която да получи под формата на заем за финансиране на лизинга;
Клиентът дава своето съгласие да бъде извършена справка относно неговата кредитна история в Централния кредитен регистър;
Клиентът изчаква проверката на неговата кредитна история;
Клиентът представя издадена в полза на дружеството банкова гаранция или гаранция от одобрено от дружеството юридическо лице за гарантиране плащането по кредита;
Клиентът посочва лице, което да поръчителства и е съгласно да отговаря солидарно за поетото задължение по кредита;
Клиентът получава Европейски формуляр за предоставяне на потребителски кредит по смисъла на Закона за потребителския кредит.
При одобрение на клиента за получаване на потребителски кредит същият дава съгласието си личните му данни да бъдат ползвани за целите на договора за кредит;
Клиентът осигурява подписване на договар за поръчителство от лице , което да отговаря солидарно за задължението по кредита
Клиентът предоставя информация за местопребиваване и телефон на които да се осъществява вразка с него и поръчителя , като същите се задължават да уведомяват дружеството кредитодател при промяна на същите.
Клиентът подписва Разписка с която удостоверява получения паричен заем за финансиране на лизинга .

гр. Шумен, ул. Лайош Кошут №1

Общи условия Защита на личните данни

Създаден © 2010 - 2021 ИНВЕСТ ООД.     Всички права са запазени     Програми и дизайн от НЕПТУН 92

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласен/а съм ИНВЕСТ ООД да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с кандидатстването ми за потребителски кредит.

Запознат/а съм с:

1. Целта и средствата на обработка на личните данни: за извършване на контакт с мен с оглед кандидатстването ми за потребителски кредит, за вътрешни анализи и изграждане на система за оценка и управление на риска, за маркетингово предлагане на продукти и услуги от страна на ИНВЕСТ ООД, на който и да е адрес за комуникация - телефони или обикновена/ електронна поща, евентуално по други канали, гарантиращи сигурност при пренасянето на данни, текстова, звукова и картинна информация, за изпращане на автоматизирани кратки съобщения SMS, така и за маркетингови цели, за извършване на пазарни проучвания, отчитане на степента на удовлетвореност на клиентите от качеството на предоставените услуги и провежданата от ИНВЕСТ ООД дейност, включително в случай, че между нас не бъде сключен Договор за потребителски кредит или вече има приключен кредит.

2. Доброволният характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им: Личните данни предоставям доброволно с оглед възникването и развитието на договорни отношения между ИНВЕСТ ООД и мен, като евентуалният ми отказ да предоставя лични данни би означавал отказ от моя страна да встъпя в договорни отношения с ИНВЕСТ ООД.

3. Срокът за съхраняване на личните ми данни: съгласявам се срокът за обработката и съхраняването на личните ми данни да бъде за период от 5 (пет) години от тяхното предоставяне на ИНВЕСТ ООД, като приемам, че в този срок ще се постигне целта на обработката на личните данни. В случай, че възникне отношение на задлъжнялост към ИНВЕСТ ООД, съгласието ми е в сила до погасяване на дълга към ИНВЕСТ ООД и за следващите 5 (пет) години след неговото приключване, като приемам, че в този срок ще се постигне целта на обработката на личните данни. Съгласието ми с обработката на личните данни не може да бъде оттеглено. Осъзнавам, че не съм задължен да предоставям на ИНВЕСТ ООД каквито и да било данни за себе си, имам право да откажа предоставянето на тези данни и в случай, че предоставя каквито и да било данни, правя това напълно доброволно.

С настоящото декларирам съгласие за обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Научи повече Съгласен съм